MAXÍK - stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Akreditováno MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778

Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.
Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb. 
Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol.


Rozvíjí čtenářskou a matematickou pregramotnost.

Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým – rodičem-trenérem, zpětná vazba – jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.
Důležitý je způsob vedení a postupu ze strany dospělého, který má maximální informace o stavu dítěte – čerpá z vyjádření poradenského zařízení, pediatra, neurologa, pedagoga…
Uplatňuje laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.

Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční.

Během 15 lekcí se společně s dětmi budete věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:

I. Nácvik nových pohybových stereotypů – stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího  náčiní – fix, pastelka, tužka, pero

II. Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči - správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního rozhovoru).

III. Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech:

Oblast zraková:
   
1. zrakové rozlišování
   2. zraková paměť
   3. vizuomotorika - proces příjmu, zpracování, uložení a znovuvybavení informací s možností jejich využití v procesu učení

Oblast sluchová:
   
1. rozvoj sluchového vnímání
   2. sluchové rozlišování
   3. sluchová paměť
   4. audiomotorika - příjem informací sluchovou cestou a jejich zpracování do kreslené, psané nebo verbální podoby

Oblast prostorové orientace:
Jedná se o obecnou orientaci v okolí – v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje.
Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí systematicky využívat v práci s knihou a sešitem.

Oblast intermodality:
Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového vnímání. Děti s tímto oslabením mají mimo jiné problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je nesamostatné, je schopno pracovat pouze s oporou a s vedením.
Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti vnímání (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky „d“, tedy D, d a obě psací podoby tohoto písmena).                Souvisí tedy se schopností naučit se číst a psát.
Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v matematice a často se vyjadřují hlavně pomocí ukazovacích zájmen.

Oblast seriality:
V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností za sebou – např. při oblékání, denní hygieně…
Potíže ve škole se projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním písmen, číslic či znamének /diakritických nebo u početních operací/.
Výrazně zasahuje do chování dítěte – s obtížemi zvládá základní pravidla chování, vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy.

IV. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní.

V. Koncentrace pozornosti - je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti  a soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné myšlenky nebo zájmu k druhému.


TERMÍNY:

                                   Po – 1.skupina                 Stř – 2.skupina

2023

Říjen                          02.; 16.; 30.                        04.; 18.

Listopad                     13.; 27.                               01.; 15.; 29.

Prosinec                     11.                                      13.

2024

Leden                         08.; 22.                              10.; 24.

Únor                           05.; 19.                               07.; 21.

Březen                       04.; 18.                               06.; 20.

Duben                        15.; 29.                               17.; Út 30.

Květen                        13.                                      15.

Ve středu 17.dubna 2024 proběhne lekce MAXÍKA v odpoledních hodinách = UKÁZKOVÁ LEKCE  pro rodiče budoucích předškoláčků.


ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO SKUPIN:

                                   Po – 1.skupina                 Stř – 2.skupina

                                   Sofie Č.                              Lada H.

                                   Miroslav F.                          Albert K.

                                   Marie S.                              Filip R.

                                   Samuel R.                           David J.

                                   Patrik V.                              Magdaléna V.

                                  

                                                                             

05.09.2021 v 16:50