Informace k zápisu

                                                                Zápis do MŠ


Základní informace:                                4. dubna 2023

Vydávání žádostí:                                   15. dubna - 2. května 2023

Zápis v MŠ- sběr žádostí:                       od 2. května 2023 do 3. května 2023

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:   do 31. května 2023                     


Přihlášku je možné dle Správního řádu podat v termínu sběru žádostí  tj, od 2. do 3. května 2023 i jinými způsoby:  písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno.


Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1. FÁZE - vydávání žádostí 15. 4. – 2. 5. 2023

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat stažením žádosti z webových stránek nebo osobně vyzvednutím v mateřské škole v období od 15. 4. do 2. 5. 2023.  Vyplňování věnujte důkladnou pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost předáte mateřské škole spolu s přílohami ve II. fázi zápisu, tj. 2.- 3. 5. 2023. Na pozdější podání žádosti se nepřihlíží. 

Předpokládaný počet volných míst v mateřské škole:   1-3 (s ohledem na děti s odkladem školní docházky)


2. FÁZE - sběr vyplněných žádostí v MŠ  2.- 3. 5. 2023

Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu od 2. 5. 2023 do 3. 5. 2023.

Přihlášku (žádost) je možné doručit ve stanoveném termínu (2.5.-3.5.2023) do mateřské školy následujícími způsoby: :

1. datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou)                                                  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)  3. poštou – doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)                                                                      4.  osobním podáním ve škole v čase od 7:00 hod. do 12:30 hod. Rezervace času pro osobní podání na telefonním čísle +420 601 320 444 již od 15.4.2023.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Informace k přílohám žádosti:

1. Řádné PODPISY na žádosti.                                                                                                                          2. Povinnost řádného očkování dítěte doložíte potvrzením praktického lékaře.                                               3. RODNÝ LIST dítěte. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce – doložit       k nahlédnutí.                                                                                                                                                       4. Průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí.                                                                                                                                             5.Občanský průkaz zákonného zástupce. Při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí.                                                                                                                              6.Doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu.                                                           7.Případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - nejde o povinnou přílohu                                                                                                        

V případě, že zvolíte individuální vzdělávání, musíte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení individuálního vzdělávání dítěte (viz.příloha) předáte zároveň s přihláškou k zápisu již popsanými způsoby .

V případě, že podáváte žádost pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (*PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

*) PPP-Pedagogicko-psychologická poradna

*) SPC-Speciálně pedagogické centrum

Dokument Přidělení registračního čísla a informování o možnosti nahlížet do spisu bude zákonným zástupcům při využití jiného než osobního podání ve škole doručen e-mailem na uvedenou adresu na přihlášce a současně zasláním písemně (poštou).


3. FÁZE - vyhodnocení řízení do 31. 5. 2023

Nejpozději v tento den budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na vstupních dveřích a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v přihlášce (žádosti).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v přihlášce nebo osobním vyzvednutím.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.
Případně nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem (děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku mimo období oficiálního zápisu až do naplnění kapacity školy).