Informace k zápisu

                                                                Zápis do MŠ
 

Základní informace:                                1. dubna 2019

Vydávání žádostí:                                   1. - 30. dubna 2019

Zápis v MŠ- sběr žádostí:                       2. května 2019  9:00 - 14:00 hodin

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:   16. května 2019                     

 

Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1. FÁZE - vydávání žádostí 1. 4. – 30. 4. 2019

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat osobně vyzvednutím v mateřské škole nebo stažením žádosti z webových stránek MŠ v období od 1. 4. do 30. 4. 2019.  Žádost neopomeňte potvrdit dětským lékařem. Vyplňování věnujte důkladnou pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek. Podepsanou a lékařem potvrzenou žádost předáte mateřské škole ve II. fázi zápisu, tj. 2. 5. 2019.

Počet volných míst v mateřské škole:   8

 

2. FÁZE - sběr vyplněných žádostí v MŠ 2. 5. 2019 9:00 – 14:00

Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu 2. 5. 2019 v mateřské škole. Ředitelce mateřské školy předloží zákonný zástupce v tomto termínu:

  • řádně vyplněnou přihlášku,
  • rodný list dítěte,
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,
  • svůj občanský průkaz,
  • případně doklad o bydlišti – např. originál nájemní smlouvy,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců – např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu.

Při převzetí žádosti v MŠ budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem. Pokud žádáte o přijetí dítěte mladšího 3 let (k 1.9.2019), je nutné na žádosti vyplnit pozdější datum přijetí = k datu dovršení 3 let věku dítěte. 

V případě, že podáváte žádost pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (*PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

*) PPP-Pedagogicko-psychologická poradna

*) SPC-Speciálně pedagogické centrum

 

3. FÁZE - vyhodnocení řízení 16. 5. 2019

V tento den budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na vstupních dveřích MŠ a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v přihlášce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci nebo  zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v přihlášce.

 

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.
Pokud jsou v mateřské škole volná místa, mohou být děti přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku mimo období oficiálního zápisu až do naplnění kapacity školy.