Informace k zápisu

                                                                Zápis do MŠ


Základní informace:                                1. března 2021

Vydávání žádostí:                                   6. dubna - 14. května 2021

Zápis v MŠ- sběr žádostí:                       od 3. května 2021 do 14. května 2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení:   11. června 2021                     


Přihlášku je možné dle Správního řádu podat v termínu sběru žádostí  jinými způsoby:  písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno.


Jak zápis do mateřské školy probíhá?

1. FÁZE - vydávání žádostí 6. 4. – 14. 5. 2021

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy (žádost) je možné získat stažením žádosti z webových stránek nebo osobně vyzvednutím v mateřské škole v období od 6. 4. do 14. 5. 2021.  Vyplňování věnujte důkladnou pozornost. Uvedením nepravdivých údajů v žádosti se vystavujete riziku postihu pro přestupek. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost předáte mateřské škole ve II. fázi zápisu, tj. 3.- 14. 5. 2021 do 12:00 hod.. Na pozdější podání žádosti se nepřihlíží. 

Předpokládaný počet volných míst v mateřské škole:   6


2. FÁZE - sběr vyplněných žádostí v MŠ  3.- 14. 5. 2021 

Sběr přihlášek (žádostí) probíhá v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 v mateřské škole  BEZ PŘÍTOMNOSTI dítěte a zákonného zástupce. Ukončení sběru žádostí 14. 5. 2021 ve 12:00 hod.

Zákonný zástupce v řádném termínu podá vyplněnou přihlášku,  kterou může doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy                                                                                                                                    2. e-mailem s podepsaným zaručeným elektronickým podpisem                                                                      3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky mateřské školy                                               

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Informace k přílohám žádosti

Spolu s přihláškou je nutné doložit KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE. V případě, že podáváte žádost pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (*PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař a jiné).

Doložení řádného očkování dítěte:                                                                                                        Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je doložení řádného očkování dítěte. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá POTVRZENÍM PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.                                                                                                                          

V případě, že zvolíte individuální vzdělávání, musíte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (viz.příloha) předáte zároveň s přihláškou k zápisu již popsanými způsoby .

Dokument Přidělení registračního čísla a informování o možnosti nahlížet do spisu bude zákonným zástupcům vzhledem k současné situaci doručen e-mailem na uvedenou adresu na přihlášce a současně zasláním písemně (poštou).

*) PPP-Pedagogicko-psychologická poradna

*) SPC-Speciálně pedagogické centrum


3. FÁZE - vyhodnocení řízení 11. 6. 2021

Nejpozději v tento den budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn na vstupních dveřích MŠ a webu mateřské školy. V této fázi budete kontaktováni ředitelkou mateřské školy na základě údajů uvedených v přihlášce.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v přihlášce.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.
Pokud jsou v mateřské škole volná místa, mohou být děti přijímány k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku mimo období oficiálního zápisu až do naplnění kapacity školy.