Informace k platbám

ŠKOLNÉ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni hradit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.

Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2019/2020 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 350 Kč/měsíc.

STRAVNÉ

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Děti jsou na začátku školního roku zařazeny do věkových kategorií podle věku, kterého v jeho průběhu dosáhnou. Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny do kategorie 7 a více let.

Ceny jednotlivých jídel jsou podle kategorií stanoveny takto:

Kategorie 3-6 let             přesnídávka     8,-     oběd    20,-    svačina    7,-      (tj. 35,- Kč)

Kategorie 7 a více          přesnídávka     8,-     oběd    24,-    svačina    7,-       (tj. 39,- Kč)

Dětem, které odcházejí z MŠ po obědě a tuto skutečnost předem oznámí třídní učitelce, bude částka za odpolední svačinu ze stravného odečtena. Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb.

Zálohy jsou vždy 2x ročně, tj. k 31. prosinci a k 30. červnu, individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně vráceny.

Zálohová platba za stravné činí ve školním roce 2019/2020:

Kategorie 3-6 let       - 700 Kč/měsíc 

Kategorie 7 a více     - 780 Kč/měsíc  (dítě s odkladem školní docházky).

ZPŮSOB PLACENÍ

Úhrada školného i stravného je možná od školního roku 2019/2020 pouze bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.
Částka se platí vždy měsíc předem a je třeba ji uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci. První platba v srpnu na měsíc září a poslední platba v květnu na měsíc červen. Prázdninové úhrady se platí v hotovosti dle Směrnice MŠ o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání.

Školné i stravné se hradí společně, tj. pro školní rok 2019/2020 částka 1.050 Kč/měsíc.

Děti poslední rok před vstupem do ZŠ platí pouze stravné, tj. 700 Kč/měsíc.

Děti s odkladem školní docházky platí 780 Kč/měsíc.

Číslo účtu Mateřské školy - 1200514369/0800 (Česká spořitelna),
Variabilní symbol Vám byl přidělen a do zprávy pro příjemce uvádějte, prosím, jméno a příjmení dítěte.