OTEVŘENÍ MŠ A POKYNY K PROVOZU

Otevření MŠ a pokyny ředitelky školy k provozu

Vážení rodiče,

od 4. května 2020 otevíráme naši MŠ.

 

Pokyn ředitelky školy k provozu školy

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s obnovením provozu (mimořádné opatření vlády související s epidemií COVID-19).

I. Výklad pojmů

a)      opatření MŠMT – dokument Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020 vydaný MŠMT

b)      rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

c)      prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění – čestné prohlášení uvedené jako příloha 

         opatření MŠMT

d)      bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2m

II. Organizace provozu

a)      Provoz mateřské školy bude obnoven dne 04. 05. 2020.

b)      Provoz mateřské školy bude od 04. 05. do 07. 05. 2020 v omezeném provozu pro děti s po-vinným

         předškolním vzděláváním a děti pracujících rodičů v době od 6:15 hod do 15:30 hod.

c)      Provoz mateřské školy bude od 11. 05. 2020 v běžném provozu.

d)      Nástup dětí do mateřské školy je povolen v době od 6:15 do 8:00 hod.

e)      Vyzvedání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12:30 do 12:45 hod.

                                                                                               od 14:30 do 16:15 hod.

f)       Podmínkou povolení vstupu dítěte do objektu školy je předání prohlášení o neexistenci virového  infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba zaměstnanci školy při předávání dítěte škole první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do objektu školy vpuštěno. (ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení)

g)      U vchodu do školy bude pracovnice mateřské školy dětem každý den měřit a zaznamenávat teplotu bezkontaktním teploměrem.

h)      Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

i)        Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

j)        Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo, sladkosti apod.

k)      Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy, včetně zahrady, nosit nemusí.

l)        Děti budou potřebovat 2 roušky v čistém uzavíratelném sáčku a dále 1 čistý uzavíratelný sáček na odkládání použité roušky (pro případ potřeby) .

III.  Předávání dětí

a)      Zákonní zástupci nebo jiné doprovázející osoby do budovy mateřské školy nevstupují.

b)      Předávání dětí doprovázející osobou pracovnici mateřské školy po zazvonění na „hranici“ objektu u

         hlavních dveří.

c)      Předávání dětí pracovnicí mateřské školy doprovázející osobě po zazvonění u hlavních dveří.

d)      Předávání dětí pracovnicí mateřské školy doprovázející osobě u branky na školní zahradě – do areálu

         školní zahrady zákonní zástupci nebo jiné doprovázející osoby nevstupují.

IV.  Hygienická opatření

a)      Doprovázející osoby dítěte jsou povinny nosit před školou, popř. v areálu mateřské školy i v objektu

         mateřské školy roušku.

b)      Provozní zaměstnanci jsou povinni nosit před školou, v areálu mateřské školy i v objektu mateřské školy

         roušku.

c)      V chodbě u hlavního vstupu do mateřské školy je umístěn dávkovač s dezinfekcí rukou. „Návštěvy“ jsou

         povinny před vstupem do ředitelny, popř. objektu mateřské školy provést dezinfekci rukou.

d)      Doprovázející osoby dítěte jsou povinny dodržovat před školou, popř. v areálu mateřské školy i v objektu

         mateřské školy bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami

         společné domácnosti.

e)      Doprovázející osoba po předání dítěte i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské

         školy.

V. Povinnosti zákonných zástupců

a)      Předat škole podepsané prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

b)      Informovat neprodleně školu o onemocnění dítěte.

c)      Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků 

         COVID- 19 (viz. bod II., odst. h)

VI. Stravování

a)      Škola pro děti zajišťuje školní stravování v běžném režimu.

b)      Před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce tekutým mýdlem.

c)      Pokrmy vydává personál školní kuchyně ve výdajovém okénku (svačiny, obědy) – děti si samy jídlo a pití

         nenabírají a neberou si ani příbory.

d)      Při přípravě jídel a při vydávání stravy jsou dodržována zvýšená hygienická opatření.

VII. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a)      Provést poučení dětí o hygienických zásadách a pravidlech.

b)      Zajistí po převzetí dítěte od doprovázející osoby (přezutí a převlečení) důkladné umytí rukou tekutým

         mýdlem a vodou.

c)      Zajistí před každým vstupem do budovy z venkovního prostředí po převlečení a přezutí důkladné umytí

         rukou tekutým mýdlem a vodou.

d)      V průběhu dne dbá na zvýšenou osobní hygienu dětí.

e)      Zajistit větrání průběžně podle klimatických podmínek, minimálně 1 x za hodinu po dobu minimálně 5 minut

         herny a ostatních prostor, kde se děti pohybují.

f)       Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových ručníků a

         vynášení košů v průběhu pobytu dětí.

g)      Provést rozdělení hraček do tří skupin a tyto skupiny hraček pravidelně měnit (denně).

VIII. Povinnosti při úklidu

a)      Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové

         ručníky.

b)      Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně i herně.

c)      Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou – na místech (viz IV,c).

d)      Provádět po nástupu dětí, po obědě dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.

e)      Provádět po nástupu dětí dezinfekci míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla sedátka v šatně

         dětí apod.)

f)       Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC.

g)      Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, stolů, židliček, ovladačů oken, klik, a ostatních ploch ve

         místnostech pobytu dětí.

h)      Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně vynášení

         odpadkových košů.

i)       Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

IX. Omezení vstupu cizích osob do školy

Vstup mají povolen:   

a) zaměstnanci a děti mateřské školy

b) kontrolní orgány

c) dodavatelé služeb zajišťující provoz školy

X. Závěrečná ustanovení

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem nebyla provedena změna.

 

V Malých Výklekách dne 04. května 2020               

Kateřina Bogdanová, ředitelka MŠ

 

30.04.2020 v 11:24